Stadgar

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Stadgar


Föreningsstämman beslutar om vilka stadgar föreningen skall ha.


I stadgarna regleras bl.a.

  • att föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
  • att på föreningsstämman utses ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer m.fl och på hur lång tid.
  • att föreningsstämman fastställer balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • att föreningsstämman beslutar om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.


Vad stadgarna innehåller i övrigt framgår av bifogat dokumentet i pdf-format. Klicka här.